subscribe: Posts | Comments | Email

Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


Galileo en Middeleeuwse Wetenschap – door James Hannam

0 comments


Mens en milieu, volgens paus Franciscus

0 comments

Vatican Pope Liberated DovesDe Katholieke Kerk heeft bij het grote publiek wellicht niet direct een ‘groen’ imago. Toch blijkt dat bij nader onderzoek een misvatting te zijn. Al in de jaren zestig zei Paulus VI dat vooruitgang in overeenstemming moet zijn met de natuur die de Schepper aan de mens gegeven heeft (1). En in 1972 uitte hij zijn zorg oer het milieu tijdens de eerste grote VN-milieuconferentie, gehouden in Stockholm (2). Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI hebben zich talloze malen bezorgd over het milieu uitgesproken. En de nieuwe paus Franciscus doet niet anders. Lees hier wat hij tijdens een van zijn reguliere audiënties, die van 5 juni 2013, daarover zei.

 

(more…)


Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Ecologie van de mens

0 comments

earth-11084_640Ecologie is iets van planten, dieren, natuur en milieu, zeggen ze. De welvaartsmaatschappij die wij samen geprocuceerd hebben, de afgelopen decennia, heeft een niet te onderschatten effect gehad op ons leefmilieu. Dat heeft geleid tot een ‘groene beweging’ die nog onlangs in Duitsland door niemand minder dan paus Benedictus XVI een pluim op de hoed kreeg voor haar inspanningen voor natuur en milieu. Tegelijk heeft dezelfde paus in zijn derde encykliek ‘Caritas in Veritate’ (2009) er op gewezen dat je natuurlijk niet aan de ene kant op kunt komen voor de biodiversiteit en tegelijk accepteren dat mensen voor hun geboorte of aan het einde van hun aards bestaan actief van het leven beroofd mogen worden. Sommigen gaan zover in hun inzet voor de natuur, dat zij de mens eerder als een plaag dan als een geschenk van God zien. Daarbij komen nog de ‘indianenverhalen’ over de zogenaamde overbevolking van de wereld, nu we met 7 miljard mensen op de planeet zijn.  Dat zou volgens sommigen dan weer tot geboortebeperkende maatregelen moet leiden. Waar we nood aan hebben is een ‘ecologie van de mens’, die rekening houdt met mens én natuur. Dat is een ecologie die de mens de plaats in de natuur geeft die hem toekomt, zonder dat de natuur het slachtoffer van de mans is. Daar gingen we – aan de hand van paus Benedictus – in drie  uitzendingen bij Radio Maria Nederland naar op zoek.    

  • 09 februari 2012: Het ecologische vraagstuk en de mens  (tekst)
  • 16 februari 2012: De mens in het biologische bestel (tekst
  • 23 februari 2012: Naar een integrale ecologie van de mens (tekst

Het redelijk karakter van het geloof

0 comments

In zijn wekelijkse ‘audiëntie’ op woensdagmorgen heeft paus Benedictus XVI deze week in Rome gesproken over het redelijk karakter van het geloof. Dat is voor veel mensen die ongelovig zijn, maar vaak ook niet erg veel van het geloof weten, een ‘ongelofelijk’ idee! Geloof lijkt voor velen – waaronder ikzelf vroeger – meer iets weg te hebben van ‘het rijk der fabelen’. Of je kunt er gewoon niet verstandelijk over spreken. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Leest u maar eens mee. 

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)


Symposium Theologie van het Lichaam in Londen

0 comments

De Theologie van het Lichaam, het onderricht van de Zalige Johannes Paulus II over de seksualiteit en de vruchtbaarheid van de mens, stond onlangs centraal tijdens een internationaal symposium daarover aan het St. Mary’s University College te Twinckenham, nabij Londen. Deze katholieke universiteit op Engelse bodem die nog nageniet van het bezoek van de paus in september van vorig jaar, was van 3 tot 5 juni de ontmoetingsplaats van sprekers uit het hele Engelse taalgebied, waaronder Dr. Michael Waldstein, de vertaler van deze pauselijke teksten en Christopher West die dit onderricht op zijn onnavolgbare wijze onder de aandacht heeft weten brengen van een groter publiek. Een welkome nadere kennismaking met deze uitwerking van de zo verguisde encycliek Humane Vitae van Paulus VI.

(more…)


« Previous Entries