subscribe: Posts | Comments | Email

Leve de Wereldbevolking!

0 comments

wereldbevolkingTijdens ons maandelijkse programma bij Radio Maria België gaan in juli in op feit en fictie rond het wereld-bevolkingsvraagstuk, zoals altijd bezien vanuit wetenschappelijk én religieus perspectief, en met een antwoord op de vraag wat ons te doen staat… Deze uitzending werd live uitgezonden op dinsdag 1 juli om 13 uur, het vaste uitzendtijdstip van Biofides bij Radio Maria België en wordt nog eens herhaald op zaterdag 5 juli om 18.15 uur en op zondag 6 juli om 13 uur. 

(more…)


Argumenten voor het bestaan van de God van het christendom

0 comments

corcovado_statue01_2005-03-14Volgens filosoof en wiskundige Emanuel Rutten zijn goede rationele argumenten voor het bestaan van God. Sterker nog, de rationele argumenten zijn volgens hem juist in deze tijd zó krachtig geworden dat Godsgeloof in feite de meest redelijke positie is. Echter, argumenten voor theïsme zijn nog geen argumenten voor de christelijke God. Op grond van redelijke argumentatie kan eveneens de stap worden gemaakt van algemeen theïsme naar christendom. Dat schrijft ‘zinzoeker’ Paul Delfgaauw op zijn blog ‘vangodenenmensen’.

(more…)


Boek: ‘Redenen om te geloven’

0 comments

Mgr_Leonard_2bisHet geloof vormt misschien wel de grootste uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. Bestaat God? En als Hij bestaat, blijft hij dan ver van ons of kunnen wij Hem kennen, zekerheid omtrent zijn bestaan verkrijgen? Komt God actief tussenbeide in onze geschiedenis? En wat te zeggen over Jezus Christus? 

In onze westerse geseculariseerde wereld worden deze vragen behandeld op het scherp van de snee. Ook in de dialoog tussen biologie en geloof, tussen wetenschap en religie, zijn deze vragen voortdurend aan de orde. Biofides besteedde daar als meer dan eens aandacht aan. 

(more…)


Het redelijk karakter van het geloof

0 comments

In zijn wekelijkse ‘audiëntie’ op woensdagmorgen heeft paus Benedictus XVI deze week in Rome gesproken over het redelijk karakter van het geloof. Dat is voor veel mensen die ongelovig zijn, maar vaak ook niet erg veel van het geloof weten, een ‘ongelofelijk’ idee! Geloof lijkt voor velen – waaronder ikzelf vroeger – meer iets weg te hebben van ‘het rijk der fabelen’. Of je kunt er gewoon niet verstandelijk over spreken. Het tegendeel blijkt echter waar te zijn. Leest u maar eens mee. 

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)


De opstanding van Jezus als historisch feit

0 comments

auferstehungHet geloof dat Jezus werkelijk dood was en letterlijk verrezen is, is veruit het lastigste geloofspunt vanuit de biologie bezien, maar toch de meest redelijke verklaring van de historische feiten. Dat je lijkt een mythe te zijn? Hier zijn een paar nadenken stemmende argumenten. Duitstalige podcast van Dr. Johannes Hartl, theoloog Ausburg.

(more…)


Opstaan uit de dood…

0 comments

Tijdens de uitzending van 1 mei 2012 van ‘Biofides’ bij Radio Maria België hebben we vanuit een rationeel standpunt – dat de wetenschapper eigen is – de opstanding uit de dood van Jezus Christus bekeken. De vrome christen die van dit geloofspunt overtuigd is zal dat misschien als overbodig voorkomen, maar niet iedereen in onze tijd is zo vroom en zelfs de gelovige vraagt zich wel eens af: hoe is het mogelijk! Zijn die verhalen wel betrouwbaar? Moeten we het niet eerder symbolisch opvatten dan letterlijk, lichamelijk, historisch? In deze uitzending proberen we daar aan de hand van degelijke auteurs en denkers uit de katholieke en evangelische traditie meer zicht op te krijgen. Dat levert een verassend stevig onderbouwd verrijzenisgeloof op. Dat kan bij de christen de laatste mogelijk nog bestaande twijfels wegnemen en ook voor twijfelaars, agnosten en atheïsten overtuigend zijn

Uw reacties zijn welkom op biofides@gmail.com. Wij zullen zeker reageren.
(more…)


Is de evolutietheorie levensbeschouwelijk neutraal?

0 comments

In een recent artikel in het Katholiek Nieuwsblad wordt de levensbeschouwelijke neutraliteit van de evolutietheorie ter discussie gesteld naar aanleiding van een uithaal van atheïstisch evolutiebioloog Richard Dawkins in een bijeenkomst in Washington. De gerenommeerde atheïst roept op om mensen die in de transsubstantiatie geloven, de verandering van brood en wijn in het Lichaam en Bloed van Christus tijdens de katholieke eucharistieviering, publiekelijk belachelijk te maken. Het blad stelt dat de oproep van Dawkins er op wijst dat de evolutietheorie die hij en zijn geestverwanten propageren levensbeschouwelijk niet neutraal zou zijn. Dit behoeft wat ons betreft toch enige verheldering en nuancering. 

(more…)


De Redelijkheid van het Geloof

0 comments

denkerSerie van twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland in welke we antwoord willen geven op de vraag of geloven in God rationeel te verdedigen is. Vele denkers in onze geschiedenis hebben vele antwoorden op die vraag geformuleerd, maar niet weinig mensen in onze tijd denken dat geloof en rede niet met elkaar te verzoenen zijn. Hoe kunnen we daarop antwoorden? Enkele denkers die we zeker aan het woord zullen laten zijn: Augustinus, Thomas van Aquino, en in onze tijd: André-Joseph Léonard, Dr. Scott Hahn, Prof. William Lane Craig, Fr. Joseph Sptizer, Dr. Peter Kreeft en anderen.

(more…)


Is Jezus historisch betrouwbaar?

0 comments

Biologisch, het is niet zo gemakkelijk om iets over Jezus te zeggen. Maar wat kunnen we historisch met de nodige zekerheid over hem zeggen ? Johannes Hartl, theoloog uit Augsburg, legt het uit in zijn Duitstalige podcast ‘Jesus: historisch zuverlässig’?

“Het feit dat Jezus heeft bestaan is wetenschappelijk zeker. De evangeliën zijn historisch betrouwbare bronnen en rapporteren historische feiten. Ze werden niet vervalst en er waren geen ‘geheime evangeliën’ die werden toegedekt.”


Jesus: historisch zuverlässig?

Dit bericht is een audio-bestand van het podcast-kanaal ‘Medien Podcast

(more…)


« Previous Entries