subscribe: Posts | Comments | Email

Filosoferen over euthanasie

0 comments

Naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving België naar ‘wilsbekwame’ minderjarigen vroeg Radio Maria Nederland mij om in het programma ‘Geloof en catechese’ mijn gedachten te verwoorden over actieve levensbeëindiging of euthanasie. In de uitzending stelde ik mij de vraag hoe het heeft kunnen zijn dat de westerse mens, in het bijzonder die in de Lage Landen, er toe over is gegaan het beschikkingsrecht over leven en dood bij de mens in handen te nemen en in wetgeving te regelen, te legaliseren. Wat zijn de achterliggende filosofische redenen en wat heeft dat met geloof te maken? Het zijn de bespiegelingen van een katholiek-christelijke bioloog die gefascineerd is door het ‘leven’ en dat niet slechts vanuit een materialistisch, naturalistisch perspectief bekijkt. Daardoor kan hij ook niet om het wezenlijke,  ‘ontologische’ verschil tussen mens en dier heen. Wat hem tot de conclusie kan brengen dat het wel verdedigbaar kan zijn zijn hond te laten euthanaseren maar niet zijn kind als dat ‘ondraaglijk’ zou lijden. Dat blijkt ook niet nodig met de huidige stand van de palliatieve zorg en de terminale sedatie. (more…)


Filosofie en theologie: hoe verhouden deze zich tot elkaar?

0 comments

Philippe Capelle-DumontDe biologie kan niet zonder de filosofie om zichzelf te begrijpen, haar fundamenten en principes. In haar relatie tot het het geloof heeft zij de filosofie nodig om in gesprek te treden met de rationele expressie van het geloof: de theologie. Philippe Capelle-Dumont, priester, filosoof en theoloog aan de Universiteit van Straatsburg en  voorzitter van de ‘Académie Catholique de France’ (ACDF) in zes minuten geeft een overzicht van de relatie tussen filosofie en theologie in de geschiedenis en haar betekenis voor de belangrijke hedendaagse kwesties zoals bio-ethiek, de wetenschap en de interreligieuze dialoog. (Video van KTO, in het Frans)

(more…)


Cursus Medische Ethiek: ‘het begin van het leven..’

0 comments

SAMSUNG DIGITAL CAMERAEind mei 2013 zal op drie achtereenvolgende vrijdagen in het Thomas a Kempis Leerhuis in Utrecht een cursus medische ethiek worden gegeven in samenwerking met de Stichting Medische Ethiek (voorzitter kardinaal dr. W.J. Eijk). In drie lezingen zullen aspecten van de zorg voor en de omgang met het beginnende leven van de mens besproken worden tegen de achtergrond van de leer van de Rooms-katholieke Kerk.

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Begin van het Menselijk Leven

0 comments

foetus_22_wekenOp dinsdag 4 december 2012 verzorgde Biofides bij Radio Maria België een uitzending over het begin van het menselijk leven: het menselijk embryo. Dat gebeurde in aansluiting op de uitzending van een maand daarvoor over bio-ethiek. Op deze pagina kunt u deze december-uitzending binnen afzienbare tijd opnieuw beluisteren en de aantekeningen voor de uitzending nalezen. De teksten worden immers niet meer geheel uitgeschreven en voorgelezen, om de levendigheid van het radio-)programma te bevorderen. Uw vragen en opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com

(more…)


Drieluik Bio-ethiek

0 comments

In de maand december verzorgde Biofides bij Radio Maria Nederland een drieluik over bio-ethiek. Net terugkomend van een Europees artsencongres dienaangaande in Rome is er genoeg om over te praten! Maar we breiden het thema uit van slechts de medische kant van het verhaal naar een breder perspectief. 

(more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

bioethiekOp deze pagina de integrale tekst van een uitzending bij Radio Maria België op dinsdag 6 november 2012. In deze uitzending  volgen we de gedachtengang van een bioloog die tijdens en na zijn studie ontdekte dag God bestaat, dat Jezus leeft en ook de Heilige Geest een levende persoonlijke werkelijkheid is, dat de Katholieke kerk de instantie is die in staat is de wijsheid, de waarheid en de liefde van God aan de mens bekend te maken. Ook stelde hij vast dat zowel wetenschap als geloof redelijk zijn en dat de ethische standpunten van de Kerk dan ook redelijk te noemen zijn. Hij licht dat toe aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com. (more…)


Bio-ethiek in vogelvlucht

0 comments

Op dinsdag 6 november 2012 verzorgde Biofides een uitzending bij Radio Maria België over bio-ethiek. Hoe kijken we tegen de ethische vragen aan rond beslissingen omtrent ons biologisch leven op alle niveaus: begin en einde van ons leven, onze seksualiteit, ons ecologisch bestaan? Op deze pagina de integrale tekst van een uitzending. Een introductie in de bio-ethiek aan de hand van vier thema’s:

  • het begin van het menselijk leven ofwel het menselijk embryo
  • de seksualiteit bij de mens
  • het levenseinde van de mens
  • menselijke ecologie

Gebruik van deze tekst alleen na schriftelijke toestemming. Uw vragen of opmerkingen zijn welkom op biofides@gmail.com.

(more…)


Biologie en Geloof

0 comments

chartreusecascadeDe eerste uitzending van ‘Biofides’ bij Radio Maria België vond plaats op 7 februari 2012 en handelde over ‘Biologie & Geloof’.  U kunt deze uitzending hier ropnieuw beluisteren en eventeel de telst die onder de mediaspeler is afgedrukt meelzen. Het doel van deze eerste uitzending is een idee te geven waar het bij Biofides, ons apostolaat voor biologie en geloof, om kan gaan. In de volgende uitzendingen zullen aparte thema’s nader onder de loep genomen worden. Indien u dit werk waardeert, steunt u ons werk dan alstublieft met een gift. Gebruik van audio-opname en/of tekst na schriftelijke toestemming. 

(more…)


De Verkondiging van het Evangelie van het Leven

0 comments

pope-john-paul-2In de maand september van dit jaar zal ik weer een serie van drie radio-uitzendingen verzorgen voor Radio Maria (Nederland & Vlaanderen), over de Verkondiging van het Evangelie van het Leven. Het leven in biologische zin, in menselijk opzicht én bezien vanuit het gezichtspunt van God, die er uiteindelijk de schepper en het einddoel van is. Zoals u misschien nog weet ben ik gehuwd en vader van zes kinderen, oud-leraar biologie. Daarbij laat ik me in hoge mate inspireren door paus Johannes Paulus II en zijn encycliek Evangelium Vitae

 

(more…)


« Previous Entries