subscribe: Posts | Comments | Email

Pausen, evolutie en de Big Bang

0 comments
Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Pauselijke Academie voor Wetenschappen, Vaticaan

Eind oktober heeft paus Franciscus de Pauselijke Academie voor Wetenschappen toegesproken en zich uitgelaten over twee belangrijke wetenschappelijke theorieën die ons huidige wereldbeeld bepalen: de evolutietheorie en die van de ‘oerknal’ of ‘Big Bang’. Bovendien ging hij in op de verantwoordelijkheid van de wetenschapper ten opzichte van de mensheid. De uitspraken van de paus kunnen bepaalde mensen tegen de haren instrijken: vooral zij die het op de evolutietheorie gemunt hebben en alternatieve verklaringen voor de evolutie van het leven voorstaan: met name de ook in katholieke kringen populaire ‘Intelligent design beweging’ en het toevallig deze maand in Nederland opduikend ‘katholiek creationisme’. De paus, in navolging van zijn voorgangers, lijkt dergelijke stromingen niet te steunen en de evolutietheorie wél serieus te nemen, zoals zijn voorgangers dat deden.

(more…)


God en kosmologische ‘fine-tuning’

0 comments

Dominicaanse School voor Filosofie en Theologie (2012) – ‘Aanwijzingen voor schepping en bovennatuurlijk ontwerp in hedendaagse Big Bang Cosmologie, Ruimte-tijd-geometrische bewijzen door Robert Spitzer.

(more…)


Argumenten voor het bestaan van de God van het christendom

0 comments

corcovado_statue01_2005-03-14Volgens filosoof en wiskundige Emanuel Rutten zijn goede rationele argumenten voor het bestaan van God. Sterker nog, de rationele argumenten zijn volgens hem juist in deze tijd zó krachtig geworden dat Godsgeloof in feite de meest redelijke positie is. Echter, argumenten voor theïsme zijn nog geen argumenten voor de christelijke God. Op grond van redelijke argumentatie kan eveneens de stap worden gemaakt van algemeen theïsme naar christendom. Dat schrijft ‘zinzoeker’ Paul Delfgaauw op zijn blog ‘vangodenenmensen’.

(more…)


Filosoferen over euthanasie

0 comments

Naar aanleiding van de uitbreiding van de euthanasiewetgeving België naar ‘wilsbekwame’ minderjarigen vroeg Radio Maria Nederland mij om in het programma ‘Geloof en catechese’ mijn gedachten te verwoorden over actieve levensbeëindiging of euthanasie. In de uitzending stelde ik mij de vraag hoe het heeft kunnen zijn dat de westerse mens, in het bijzonder die in de Lage Landen, er toe over is gegaan het beschikkingsrecht over leven en dood bij de mens in handen te nemen en in wetgeving te regelen, te legaliseren. Wat zijn de achterliggende filosofische redenen en wat heeft dat met geloof te maken? Het zijn de bespiegelingen van een katholiek-christelijke bioloog die gefascineerd is door het ‘leven’ en dat niet slechts vanuit een materialistisch, naturalistisch perspectief bekijkt. Daardoor kan hij ook niet om het wezenlijke,  ‘ontologische’ verschil tussen mens en dier heen. Wat hem tot de conclusie kan brengen dat het wel verdedigbaar kan zijn zijn hond te laten euthanaseren maar niet zijn kind als dat ‘ondraaglijk’ zou lijden. Dat blijkt ook niet nodig met de huidige stand van de palliatieve zorg en de terminale sedatie. (more…)


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Voorhof van de heidenen: Vaticaan in gesprek met ongelovigen

0 comments

86593Het Vaticaan is in de lente 2011 een groots project gestart waarbij het gesprek met agnosten en atheïsten centraal zal staan. Het project is “een nieuwe, permanente structuur van het Vaticaan om de dialoog en de ontmoeting tussen gelovigen en ongelovigen te bevorderen”, aldus kardinaal Ravasi, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Cultuur, vormt. Inmiddels emeritus-paus Benedictus XVI zei in een kersttoespraak van 2009 tot zijn medewerkers in het Vaticaan veel belang te hechten aan de band van de Kerk met mensen die zichzelf agnost of atheïst noemen. Hij pleitte daarbij voor een speciaal ontmoetingsterrein in het leven van de Kerk, vergelijkbaar met het plein voor de tempel van Jeruzalem dat bestemd was voor niet-Joden (‘heidenen’), die wilden bidden tot de ene, onbekende God, de zogeheten ‘voorhof der heidenen’.

(more…)


Boek: ‘Redenen om te geloven’

0 comments

Mgr_Leonard_2bisHet geloof vormt misschien wel de grootste uitdaging voor de hedendaagse maatschappij. Bestaat God? En als Hij bestaat, blijft hij dan ver van ons of kunnen wij Hem kennen, zekerheid omtrent zijn bestaan verkrijgen? Komt God actief tussenbeide in onze geschiedenis? En wat te zeggen over Jezus Christus? 

In onze westerse geseculariseerde wereld worden deze vragen behandeld op het scherp van de snee. Ook in de dialoog tussen biologie en geloof, tussen wetenschap en religie, zijn deze vragen voortdurend aan de orde. Biofides besteedde daar als meer dan eens aandacht aan. 

(more…)


Bouwen aan de Cultuur van het Leven

0 comments

life

De uitzending van Biofides bij Radio Maria België van mei 2013 gaan over ‘Bouwen aan de Cultuur van het leven’. Voor de geïnformeerde katholieke gelovige is dit de bekende terminologie van de wijlen en zalige paus Johannes Paulus II. Voor de minder goed geïnformeerde katholiek of voor mensen van een andere of zonder geloofsovertuiging is dit begrip mogelijk niet zo evident. Daarom wat uitleg..

(more…)


Het Vliegende Spaghetti Monster en God

0 comments

The Flying Spaghetti Monster and GodDe auteur en theoloog Robert Barron is een priester van het aartsbisdom van Chicago en de oprichter van de wereldwijde apostolaat ‘Word on Fire’. Hij is de bedenker en presentator van de 10-delige tv-serie ‘Katholicisme’ en hoogleraar Geloof en Cultuur aan de Heilige Maria van de Lake Seminary in Mundelein, USA. Op 8 februari verzorgde hij de ‘Joseph kardinaal Bernardin Lezing’ over ‘Evangeliseren de Cultuur’ op het Elmhurst College (Chicago – Illinois, USA). In dit fragment legt Fr. Barron uit waarom christenen – net als atheïsten – niet geloven in ‘vliegende spaghetti-monsters’ en wat christenen bedoelen met ‘God’. Klik op ‘more’ om deze video te bekijken (9 minuten).

(more…)


Geloof en Wetenschap

0 comments

kosmos57094Het einde van de maand mei en de maand juni van 2012 stonden voor wat de uitzendingen van Biofides bij Radio Maria betreft in het teken van de dialoog tussen geloof en wetenschap. Bij Radio Maria Nederland op woensdag 30 mei, 6 en 13 juni een serie van drie uitzendingen waarin we de kwestie respectievelijk historisch, filosofisch en ethisch benaderen. Bij Radio Maria België zullen we het geheel bespreken in één langere uitzending op 6 juni. Hieronder treft u de integrale tekst van de uitzending bij Radio Maria België aan. Klik hier om naar de drie uitzendingen te gaan bij Radio Maria Nederland. Deze zijn online opnieuw te beluisteren. Indien het werk van Biofides waardeert, gedenkt u ons dan met een gift. Uw reacties en vragen zijn welkom op biofides@gmail.com.
(more…)


« Previous Entries