subscribe: Posts | Comments | Email

Seksualiteit & Vruchtbaarheid bij de mens

2267-de-vruchtbaarheid-van-de-mensEen van de meest ‘spannende’ onderwerp op het raakvlak van de biologie en het geloof is de menselijke seksualiteit en vruchtbaarheid. De mens is immers ontegenzeggelijk een ‘biologisch’ wezen, ook al onderscheidt hij zich van de dieren door uitzonderlijke geestelijke eigenschappen als de taal, zin verstand, zelfbewustzijn, abstract denken, een vrije wilsbeschikking die onvermijdelijk gepaard gaat met het dragen van morele verantwoordelijkheid en het besef daarvan, creatief vermogen en de aanleg tot religiositeit. Het is dus filosofisch interessant om het denken en handelen van de mens inzake de seksualiteit en de daaraan verbonden vruchtbaarheid nader te bekijken, temeer omdat we in een tijd even waarin daar zeer uiteenlopende opvattingen over praktijken van bestaan.

Onze benadering is er op gericht biologische aspecten ven het onderwerp in relatie te brengen tot de theologie (de wetenschap omtrent God en zijn zelf-openbaring), via de ‘filosofische antropologie’ (hoe wij de mens zien, ons mensbeeld). Op diemanier worden twee uitersten vermeden: van een eenzijdige naturalistische’ benadering, die de mens slechts ziet als een biologisch wezen, zoals elk ander, en van een ‘feideïstisch’ benadering, die een zo hoog beel van de mens heeft als ‘beeld van god’, bijna een ‘engel’, dat de lichameijke en biologische realiteit ondergewaardeerd wordt. Een mens is dus een biologisch wezen, maar niet ‘slects’ een biologisch wezen’. De theologie leert dat God wel degelijk bestaat en dat de mens als man en vrouw ‘naar zin beeld’ is geschapen, dat de biologische wereld dus niet ‘zomaar’ bestaat en de mens als biologisch wezen de bijzondere eigenschap heeft God te kunnen kennen’ en dat met het ook op zijn geluk, hier op aarde ook in de seksualiteit en de voortplanting, én daarna in de eeuwigheid bij God.  Seks is voor gelovigen dus niet ‘vies’ maar Gods wil en een oorzaak voor levensgeluk; geloof is wat ons in staat stelt onze lichamelijkheid, onze seksualiteit en vruchtbaarheid optimaal te beleven, namelijk: volgens Gods scheppingsplan dat een liefdesplan is en ons ‘slechts’ volmaak gelukkig wil maken.

Tot zover voor nu. Hier zijn al wat subpagina’s en posts op deze site:

Vragen of opmerkingen: stuur een mailtje naar info@biofides.eu