subscribe: Posts | Comments | Email

Biologie en Geloof

biofidesgroenBiologie en geloof worden in zone tijd vaak tegenoer elkaar geplaatst, als twee niet te verzoenen manieren van tegen de werkelijkheid aankijken. Dat is echter niet zoals wij het zien. Maar dat hangt natuurlijk af van wat we precies onder die beide woorden verstaan. Sommige biologen denken op grond van biologische kennis en theorievorming uitspraken te kunnen doen oer de godsdienst, of over God zelf. Sommige gelovigen menen op grond van teksten uit hun heilige boeken, met name de joods-christelijke bijbel, uitspraken te kunnen doen over de geschiedenis van het biologisch leven op aarde.

Biofides wil helderheid scheppen in wat biologie en geloof zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Vereiste is daarbij een rationele verantwoording van het geloof, dus niet de subjectieve kant van gevoelens van vertrouwen, hoop, liefde, ervaringen van God, maar de redelijkheid van het geloof en de argumenten voor het bestaan van God. Daarbij zal dus ook binnen de religie kritisch gekeken moet worden naar wat wel en niet geloofwaardig en redelijk is. Wetenschap is een zaak van waarneming en verstand, geloof zonder verstand kan onmogelijk met wetenschap in dialoog.