subscribe: Posts | Comments | Email

Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

In de uitzending van Biofides bij Radio Maria België van 7 juli 2015, hebben we speciaal aandacht gegeven aan deze rondzendbrief. Al vanaf de jaren zestig en zeventig waarschuwden pausen voor het gevaar van de ongebreidelde uitputting van de natuurlijke grondstoffen door de rijke landen en de daaraan gekoppelde milieuverontreiniging. Terecht ontstond er wereldwijd een ‘groene’ beweging die aandacht vroeg voor deze problemen, maar daarbij wel eens overdreef in de richting van een ‘cultus’ van ‘Moeder aarde’, de ‘ware’ God die zich geopenbaard heeft in geschiedenis het oog verliezend. Bovendien neigden zei er toe het leven slechts op ecologisch niveau te willen beschermen, en niet – bijvoorbeeld – als het ging om de beleving van de seksualiteit of het respect voor ongeboren en terminaal menselijk leven. De mens kwam er zelfs hier en daar op te staan als een ‘gevaar’ voor de ecologie.

Pausen pleiten voor een ‘humane ecologie’ waarbij het ‘ondeelbare boek der natuur’ in zijn geheel gelezen zou worden, van de conceptie tot de natuurlijke dood van iedere mens, de verantwoorde en menswaardige omgang met zijn seksualiteit en vruchtbaarheid, ook als het gaat om de demografie, én de zorg voor het natuurlijk leefmilieu waarvan de mens een onderdeel is en het rentmeesterschap over heeft gekregen van de God die dat alles geschapen heeft uit liefde. Geen paus benadrukte zozeer het belang van dit laatste aspect, gerelateerd aan de armoede-bestrijding in de wereld, als paus Franciscus, die zichzelf noemde naar de grote heilige van de 13e eeuw en de rondzendbrief de naam van diens loflied op de schepping meegaf: Laudato Si’. Geen paus behandelde zoveel biologie in een gezaghebbend kerkelijk document als deze Argentijnse bisschop.

In deze radio-uitzending bespreken we de thematiek, na lezing van de rondzendbrief, opdat u een indruk hebt  waar het om gaat in dit lijvige document: ongeacht onze geloof, taal of cultuur leven wij allen in dit ‘gemeenschappelijk huis’ en dragen wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid om er zorgzaam mee om te springen, is het niet voor ons, dan toch voor onze kinderen.

Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om ze ons te sturen: info – ad – biofides punt euLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *