subscribe: Posts | Comments | Email

Biofides in het nieuwe jaar

0 comments

Beluister hier de eerste uitzending van Biofides in het jaar 2018 bij Radio Maria België.

 


Apen klonen in China

0 comments

In China zijn wetenschapper erin geslaagd om via klonen twee aapjes het levenslicht te laten zien. Dat gebeurde door ‘somatic cell nuclear transfer’ (SCNT) ofwel kerntransplantatie. Door een volwassen celkern uit een lichaamscel te nemen en te transplanteren naar een eicel die ontdaan is van zijn kern, ontstaat er een embryo dat genetisch vrijwel identiek is aan de de donor van die volwassen celkern. De genetisch identieke ‘nakomelingen’ kunnen nuttig zijn voor verder medisch onderzoek waarvoor men meerdere genetisch identieke proefdieren nodig heeft. Maar de bezorgdheid die daarbij komt is: hoe lang duurt het voordat we mensen klonen? En wat moeten we daar van denken.

In twee uitzendingen bij Radio Maria Nederland proberen, we wat antwoorden op deze vragen te formuleren.

  • op dinsdag 30 januari om 08.00 en 16.00 uur en daaropvolgend om 02.00 uur ‘s nachts
  • op dinsdag 13 februari, op dezelfde uren.

Ga naar www.radiomaria.nl om live te luisteren. Nadien zullen de uitzendingen ook hier online te beluisteren zijn, op een moment dat u schikt.

Leestips:

  • Chinezen klonen apen dankzij “grote doorbraak”: is het klonen van mensen de volgende stap? – VRT
  • These monkey twins are the first primate clones made by the method that developed Dolly – Science
  • Handboek Katholieke Medische Ethiek – Katholieke Stichting Medische Ethiek, uitgegeven bij Parthenon.
  • Cruelty to Animals – Catholic Answers.

Euthanasie in de Lage Landen van Europa

0 comments

Biofides houdt zich in de eerste plaats bezig met de relatie tussen wetenschap (met name die van het leven) en geloof (in het bijzonder het katholiek-christelijke geloof). Maar ook de bio-ethiek komt in ruime mate aan bod: hoe gaan we om met het leven: dat van de mens in alle facetten van zijn biologische bestaan, in alle stadia ervan, en in relatie tot ons natuurlijk milieu: de aarde met al haar biologische en andere rijkdommen. Zo werken we veel samen met artsen, in Nederland en België, op Europese schaal en zelfs mondiaal. Onlangs werden we gevraagd in Rome, op enkele meters van het Vaticaan, te komen spreken over actieve levensbeëindiging (euthanasie en medisch hulp bij zelfdoding) in de Lage Landen, hier bij ons dus. Het ging om een internationale artsenconferentie van MaterCare, een NGO van de Wereldfederatie van Katholieke Artsenverenigingen (Fédération Internationale des Association Médicales Catholiques, FIAMC). De vraag die ons gesteld was luidde: ‘hoe je een tegenbeweging kan doen ontstaan tegen de legalisering van euthanasie en medisch hulp bij zelfdoding‘. Nu is Biofides niet te typeren als een ‘tegenbeweging’, ook al zullen sommigen ook ons werk zo opvatten: wij geven gewoon onze visie op het leven en dus ook op actieve levensbeëindiging bij de mens, maar veroordelen niemand en laten iedereen in zijn waarde. Ons antwoord is ook gebaseerd op medisch-biologische, filosofisch-antropologische en theologische inzichten, zoals u van ons mag verwachten. We eisen van onszelf dat onze antwoorden redelijk zijn, in alle opzichten. Hier is – in het Engels – wat we de artsen en andere aanwezigen hebben verteld.

(more…)


Is geslachtsverandering gezond?

0 comments

In het wekelijkse programma Biofides bij Radio Maria Nederland bespreek ik als katholieke bioloog thema’s op het raakvlak van ons biologisch bestaan als mens in de natuur, en ons geloof in God, waartoe de katholieke geloofstraditie ons uitnodigt. Zijn geloof en wetenschap met elkaar te verzoenen? En hoe kunnen we het verstandigst met het leven, ons biologische bestaan, omgaan, vanuit wetenschappelijk en vanuit godsdienstig oogpunt? Komen wetenschap en geloof niet steeds tot dezelfde conclusie? In de uitzending van 23 januari 2017 had ik het over het zeer actuele thema van de geslachtsverandering. Mensen die het gevoel hebben ‘in het verkeerde lichaam geboren te zijn’ vragen niet zelden om een aanpassing van hun lichaam aan het gewenste geslacht. Daar is een hele medische discipline door ontstaan artsen die zich inzetten om deze geslachtsverandering mogelijk te maken. Daarbij gaat het om een drievoudige benadering die ook wel de ‘triadische therapie’ wordt genoemd. Daarbij wordt de patiënt, zowel psychologisch, als hormonaal, als chirurgisch behandeld. Het lijkt er op dat dat het beste is wat er voor handen is om deze mensen te helpen.

Vanuit mijn hoedanigheid als lid van de bio-ethiek commissie van de Wereldfederatie van katholieke artsen, stuitte ik op een artikel van een Spaans instituut voor bio-ethiek, dat aandacht aan deze problematiek besteedde in haar Engelstalige elektronische nieuwsbrief. Zoals het elke arts betaamt, dient volgens het artikel natuurlijk eerst een diagnose gesteld te worden, indien men bij elke aandoening dan ook tot een therapie te kunnen besluiten. Wat is er aan de hand, wat mankeert de patiënt? En die diagnose moet objectief tot stand komen. Men kan niet slechts afgaan op wat de patiënt meent dat hij of zij heeft, op zijn of haar gevoel.

Hoe kan je nu ‘objectief’ vaststellen dat iemand last heeft van ‘transseksualiteit’ en ‘genderdysforie’, het wetenschappelijke woord voor ‘geslacht-identiteitsstoornis’? Daarvoor bestaan er in de medische handboeken die wereldwijd erkend worden richtlijnen, die voorschrijven naar zowel medisch-biologische als psychiatrische aspecten van de patiënt te kijken. Het eerste wat men moet doen is naar het DNA, het erfelijk materiaal van de patiënt kijken. Het is mogelijk dat er om het niveau van de chromosomen, de dragers van de erfelijkheid, een probleem bestaat, zoals dat het geval is bij ‘mongooltjes’ of liever: mensen die het syndroom van Down hebben: zij hebben een chromosoom van het type 21 teveel in de kernen van al hun lichaamscellen. Een dergelijke afwijking bestaat ook ten aanzien van het geslacht van de persoon om wie het gaat en die ziekte noemen we het Syndroom van Turner (bij vrouwen: slechts deling van het geslachtschromosoom XX) en het Syndroom van Klinefelter (bij mannen, XXY). Deze patiënten kunnen hormonaal behandeld worden om de gevolgen van de genetische afwijking zoveel mogelijk te corrigeren, maar ze zulle meestal onvruchtbaar zijn.

Voor de objectieve diagnose van ‘transseksualiteit’ en ‘genderdysforie’ op psychologische vlak ligt het wat moeilijker: een Amerikaanse richtlijn stelt dat men over minstens zes maanden sterk het gevoel met hebben dat er een verschil is tussen wat men voelt op het terrein van zijn geslachtelijkheid of gender, en het geslacht dat men bij de geboorte heeft. De World Professional Association for Transgender Health zegt in haar richtlijnen dat de diagnose voor genderdysforia een essentieel conditie is voor het verkrijgen van chirurgische geslachtsverandering. Men streeft dus objectiviteit na in de diagnose, temeer omdat chirurgische ingreep on feite onomkeerbaar is.

Het probleem van al deze zaken is, dat de patiënt biologische gezien, wat hij of zij ook voelt, genetisch wel degelijk man of vrouw blijft, zelfs in geval van de voornoemde syndromen, waar er sprake is van een genetische aandoening die het geslacht slechts minder duidelijk maakt. Behandeling van gender-identiteitsproblemen maskeert slechts de genetische aanleg tot man- of vrouw-zijn. Het merkwaardige is dat men in de behandeling van deze stoornissen alleen naar het lichamelijke kijkt en niet naar het psychische. Men zou zich ook kunnen afvragen hoe iemand verstandelijk of metaal met zijn of haar geslacht worstelt, kan helpen om te gaan met zijn of haar genetische en biologische aanleg.

Ook is bekend dat hormoonbehandelingen en chirurgische ingrepen (castratie, wegnemen of aanbrengen van borsten, het chirurgisch veranderen van de geslachtsorganen) een permanent gezondheidsrisico met zich meebrengen. Een studie van het Karolinska Instituut in Stockholm, het instituut dat de Nobelprijzen uitreikt!, toont aan dat het sterftecijfer bij mensen van wie het geslacht is veranderd, drie maal hoger ligt dan bij een controlegroep. Daar komt nog bij dat het aantal zelfmoordgevallen bij mensen die na hun pubertijd van geslacht zijn veranderd, 19 maal hoger ligt dan in een controlegroep en het aantal pogingen tot zelfmoord vijf maal hoger ligt. De studie ging over 324 transseksuelen personen, waarvan er 191 van man in vrouw waren veranderd en 133 van vrouw in man, en dat over de periode 1973 tot 2003.

Een andere studie, onafhankelijk van de voornoemde, toonde aan dat onder jongere transseksuele tussen 16 en 24 jaar, 45 procent zelfmoordneigingen vertoonde en 26 procent het ook geprobeerd had. Volwassen transseksuele mensen, die dus van geslacht veranderd zijn, vertonen angstklachten en depressie en soms ook zelfmoordneigingen.

De conclusie van de onderzoekers is dat geslachtsverandering dan misschien wel een oplossing mag bieden voor geslacht-identeitsproblemen, maar dat het de transseksualiteit als zodanig niet oplost (uiteindelijk blijft men van het biologisch geslacht waarmee men geboren is) en het vermijdt geen psychische of lichamelijke klachten nadien, in tegendeel: het veroorzaakt ze in hoge mate.

De vraag is dus: welke therapie is de beste als het gaat om gevoelde problemen rond gender- of geslachtsidentiteit, het gevoel in het verkeerde lichaam geboren te zijn? Men wijst in de richting van de hersenen: hoe kunnen we op het niveau van de neuronen, ons zenuwstelsel, deze mensen helpen zich goed gevoelen in het biologische lichaam waarin ze geboren zijn? Volgens het artikel waaruit ik hier citeer zijn dergelijke neurologische therapieën vooralsnog onbestaand. Het enige wat de wetenschap nu te bieden heeft is de aanpassing van het lichaam aan de hersenen, maar gezien de wetenschappelijk aangetoonde plasticiteit van onze hersenen, achten de onderzoekers het verre van uitgesloten dat dergelijke neurologische therapieën in de nabije toekomst wel gevonden gaan worden. In elk geval geven de grote gezondheidsproblemen aanleiding om te aanpassing van het lichaam aan de geest te vermijden en het eens over die andere boeg te gooien: de aanpassing van de geest aan het lichaam.

Vanuit religieus standpunt weten we natuurlijk, voor zover de biologie het ons al niet leerde, dat God man en vrouw geschapen heeft en dat Hij dat gedaan heeft om zichzelf een icoon op aarde te verschaffen: de levengevende liefdesgemeenschap die het huwelijk is, beeld van God. Lees daarvoor de theologie van het lichaam die onlangs bij Betsaida in Den Bosch verschenen is, en de exhortatie ‘Amoris Laetitia’ van paus Franciscus. De studies tonen opnieuw aan dat wetenschap en geloof elkaar bevestigen, ook al zijn het heel verschillende manieren om naar dezelfde werkelijkheid te kijken, in dit geval de werkelijkheid van de geslachtelijkheid bij de mens. God heeft zich blijkbaar niet vergist bij zijn schepping. Bovendien komen de eerste getuigenissen los van mensen die problemen met hun geslachtelijke identiteit hadden: die na een ontdekking of herontdekking van God in hun leven, een levende relatie met hun schepper door Jezus en met de hulp van de Heilige geest, vrede krijgen met hun lichaam, met hun geslacht en met zichzelf.

Misschien hebt u vragen over dit thema: stuurt u ons gerust een berichtje op info@biofides.eu. Op onze website www.biofides.eu kunt u meer informatie vinden, waaronder eerder uitzendingen bij Radio Maria Nederland én België en – voor wie Biofides wil steunen – een knop met mogelijkheden daartoe.


Verschillen mensen en dieren in waarde?

0 comments
Naar aanleiding van een filmpje van PragerU en aangevuld met de inzichten van een bios-ethicus uit Brussel besloten wij in onze radiocolumn bij Radio Maria Nederland het te hebben over de waarde die wij toekannen aan menselijke leven en aan deze leven, van dieren, planten, ecosystemen, aan de aarde. Er zijn twee modellen die de revue passeren: het moderne seculier systeem en het joods-christelijke waardesysteem. Waarin verschil die twee en wat zijn de gevolgen van het hanteren het ene of het andere waardestelsel. IN twee maal tien minuten krijgt u het uitgelegd.

Heeft u vragen of opmerking: laat het ons weten!

Waardeert u het werk van Biofides, overweegt u dan een eenmalige of maandelijks gift!


Avonturen in de Medische Wereld

0 comments

doctorstetoscoopfrontBiofides houdt zich bezig met vragen op het raakvlak van biologie en geloof. Het gaat daarbij in de eerste plaats over de vraag hoe deze levenswetenschap en het aloude geloof, het name het katholiek-christelijke, zich tot elkaar verhouden. Maar vervolgens kunnen we ook niet om de vragen heen die ons omgaan met het leven betreffen. Om die reden heeft de officiële Belgische katholieke artsenvereniging ons gevraagd om mee te denken over de inhoudelijke oriëntatie van de vereniging: hoe kan je vandaag katholiek én arts zijn, wat betekent dat voor je beroep en voor je geloof? En inmiddels voeren we de hoofdredactie van het driemaandelijkse, drietalige blad van de vereniging ‘Acta Medica Catholica’.

In het komende nummer van dat blad aandacht voor de ‘deugdenethiek’, zoals besproken in de maand maart van dit jaar tijdens de jaarvergadering van de Pauselijke Academie voor het Leven te Rome, waar wetenschappers en ethici uit de gehele wereld bijeenkomen om de grote vragen op het vlak van de omgang met het leven te bespreken.

In de uitzending van van 27 september van Biofides bij Radio Maria Nederland bespreken we kort de inhoud van deze thematiek en kondigen we drie evenementen aan waar u nader u kunt laten informeren over geloof en medische zorg:

  • Het congres van de Europese Federatie van Katholieke Artsenverenigingen, binnenkort in Porto, Portugal, van 29 september tot 2 oktober: “Doctors, Church and Europe Today” (www.feamc.pt)
  • Het jaarlijkse colloquium van de Belgische Artsenvereniging Sint-Lucas, 15 oktober in het Belgische Grimbergen, aan de Brusselse Ring. Thema: Islam, Cultuur en Medische Praktijk (www.cathmed.be).
  • Studiedag van de Stichting Medische Ethiek Nederland, zaterdag 22 oktober in Hilversum, met als thema: World Wide Ethics (www.medische-ethiek.nl).

U kunt eerdere uitzendingen van Biofides bij Radio Maria Nederland én België beluisteren via onze website: www.biofides.eu/audio.

Wilt u ons steunen: klik dan hier! Dank u wel!

 


Sexuality and Gender – Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences

0 comments

Questions related to sexuality and gender bear on some of the most intimate and personal aspects of human life. In recent years they have also vexed American politics. The New Atlantis offers this report — written by Dr. Lawrence S. Mayer, an epidemiologist trained in psychiatry, and Dr. Paul R. McHugh, arguably the most important American psychiatrist of the last half-century — in the hope of improving public understanding of these questions. Examining research from the biological, psychological, and social sciences, this report shows that some of the most frequently heard claims about sexuality and gender are not supported by scientific evidence. The report has a special focus on the higher rates of mental health problems among LGBT populations, and it questions the scientific basis of trends in the treatment of children who do not identify with their biological sex. More effort is called for to provide these people with the understanding, care, and support they need to lead healthy, flourishing lives.

Read the comments of Archbishop Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. of Philadelphia…

Go to the report…


Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


Stripboek over Natuurlijke Geboorteregeling

0 comments

vicky2‘Vicky – een les in liefde’ is een stripboek dat werd uitgewerkt door NFP-Vlaanderen naar een idee van Pierre Hernalsteen. Het verhaal wil jongeren bewust maken van hun seksualteit en hun vruchtbaarheid en hen hier op een open, positieve en natuurlijke manier mee leren omgaan. NFP-Vlaanderen wil zo een gezonde, authentieke en liefdevolle omgang tussen man en vrouw bevorderen.

(more…)


Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen

0 comments

Pope_Francis_Korea_Haemi_Castle_19_(cropped)Ecologie is niet het voorrecht van de Groenen. Dat zei paus Franciscus onlangs in Rome. Voor het is de ecologie “de verantwoordelijkheid van de christen” als antwoord op Gods schepping. De paus mediteerde over “Gods schepping” in de eerste lezing (Gen 1,1-19) en de “herschepping” in het Evangelie (Mc 6,53-56) waar “Jezus komt herscheppen wat door de zonde vernietigd was”.

(more…)


« Previous Entries