subscribe: Posts | Comments | Email

Biofides in het nieuwe jaar

0 comments

Beluister hier de eerste uitzending van Biofides in het jaar 2018 bij Radio Maria België.

 


Integrale Ecologie

0 comments
Integrale Ecologie

IJsbergen bij Groenland

Is er sprake van een significante verandering in het klimaat? En zo ja, wordt deze verandering door de mens veroorzaakt? Indien beide vragen met ‘ja’ beantwoord kunnen worden rust er om de mensheid de morele plicht om in te grijpen op basis van een integrale kijk op de ecologie. Daar komt de sociale problematiek van de ongelijke verdeling van de rijkdommen van deze aarde nog eens bovenop: de armste landen en volkeren zullen het meet te lijden hebben van een veranderend klimaat. Zij hebben de minste middelen om op die veranderingen in te kunnen spelen. Geen wonder dat een paus met een opvallende aandacht voor de armen op onze planeet, de ecologische problematiek ook ziet als een sociaal probleem. Hij werkt dat uit in zijn in 2015 verschenen ‘rondzendbrief’ aan de gehele wereld, getiteld Laudato Si’.

(more…)


Verantwoord ouderschap en natuurlijke geboorteregeling

0 comments

stockvault-family124691Verantwoord ouderschap en natuurlijke geboorteregeling was het thema van de februari-uitzending van Biofides bij Radio Maria België. Dat mede naar aanleiding van uitspraken van paus Franciscus in het vliegtuig van Manilla naar Rome, waarin hij aangaf dat ‘goede katholieken zich niet als konijnen zich moeten voortplanten’. Waar het hem om te doen is, is verantwoord ouderschap. Hieronder de integrale tekst van de Biofides-uitzending, waar we dieper ingaan op ‘verantwoord ouderschap’ en methoden van ‘natuurlijke geboorteregeling’. Uw reacties zijn welkom onderaan de pagina.

(more…)


Leve de Wereldbevolking!

0 comments

wereldbevolkingTijdens ons maandelijkse programma bij Radio Maria België gaan in juli in op feit en fictie rond het wereld-bevolkingsvraagstuk, zoals altijd bezien vanuit wetenschappelijk én religieus perspectief, en met een antwoord op de vraag wat ons te doen staat… Deze uitzending werd live uitgezonden op dinsdag 1 juli om 13 uur, het vaste uitzendtijdstip van Biofides bij Radio Maria België en wordt nog eens herhaald op zaterdag 5 juli om 18.15 uur en op zondag 6 juli om 13 uur. 

(more…)


Menselijke Vruchtbaarheid

0 comments

mensvruchtbaarheid2aTijdens de april-uitzending van Biofides bij Radio Maria België gaan we het hebben over de menselijke vruchtbaarheid, een van de meer delicate maar vooral ook interessante onderwerpen op het raakvlak van de biologie en het geloof. Tenminste, als je er een geloof op nahoudt en als je als gelovige niet terugdeinst om ook over delicate onderwerpen van het leven te spreken. We proberen een weg te vinden tussen diverse uitersten: een zuiver technisch biologische of een louter verheven theologische benadering van onze vruchtbaarheid. Twee andere uitersten waar die we moeten vermijden zijn er op een perverse manier over spreken of er helemaal niet over spreken. Biofides wil die uitersten vermijden er op een gebalanceerde manier over spreken, vanuit onze biologische én onze religieuze achtergrond die wonderwel samen blijken te vallen en ons kunnen helpen op een gezonde manier in de ruimste zin van het woord met de vruchtbaarheid om te gaan. Dat heeft dan weer gevolgen voor ons huwelijks- en gezinsleven, ons onderwijs en de medische zorg, en op maatschappelijk en politiek vlak. 

(more…)


Intelligent Design

0 comments

facetoogInleiding In de uitzending van 4 februari 2014 van Biofides bij Radio Maria België gaan we in op ‘Intelligent Design’. Een wat abstract onderwerp wellicht dat de kop opsteekt in de immer doorgaande discussie over evolutie en schepping, één van de meest in het oog springende onderwerpen als het gaat om Biologie en geloof. Want daar gaat het bij Biofides om: hoe kunnen we de biologie als moderne wetenschap en de wetenschap in het algemeen in verband brengen met het geloof? Indien wetenschap ons iets leert over de werkelijkheid en ‘ware’ uitspraken kan doen, in hoeverre kunnen we dat ook over geloof zeggen, welk geloof dan en hoe kunnen we geloofsuitspraken op hun waarheid onderzoeken? Hoe kunnen we biologische en andere wetenschappelijke uitspraken verzoenen met wat het geloof zegt? ‘Intelligent Design’ wordt vaak gezien als een tussenoplossing in een conflictueuze spanning die er zou bestaan tussen mensen die ‘heilig’ geloven in de biologische evolutie volgens de theorie van Charles Darwin en het aloude scheppingsgeloof op basis van de joods-christelijke bijbel, meer in het bijzonder het boek Genesis en daarvan de eerste hoofdstukken. In deze uitzending willen we wat meer duidelijkheid verschaffen over wat Intelligent Design wel en niet is en of we ons ‘heil’ in het debat geloof en wetenschap van deze visie moeten verwachten.

(more…)


Euthanasie bij kinderen?

0 comments

euthanasiekidsTijdens de eerste uitzending van Biofides in het jaar 2014 bij Radio Maria België zijn we ingegaan op het in België zeer actuele thema van de uitbreiding van de euthanasie naar minderjarigen toe. Een Senaatscommissie heeft in grote meerderheid al voor die uitbreiding gestemd en de Kamer van Volksvertegenwoordigers staat op het punt hetzelfde te doen. Biofides, dat zich normaal bezig houdt met vragen op het raakvlak van biologie en geloof, in de eerste plaats filosofisch maar onvermijdelijk ook ethisch, wil niet nalaten daar zich over uit te spreken over deze op z’n zachtst gezegd opmerkelijke ontwikkeling.   

(more…)


Antwoorden op atheïsme

0 comments

In de maandelijkse uitzending van Biofides bij Radio Maria België nemen we op dinsdag 5 november om 13 uur het onderwerp atheïsme onder handen. Immers, in de discussie tussen biologie (en natuurwetenschap in het algemeen) en geloof stuit je nogal eens op atheïsme, de met stelligheid gebrachte overtuiging dat God, of ‘de god van de christenen’, niet bestaat of niet kan bestaan. Een zwakkere vorm van atheïsme is het agnosticisme, dat bijvoorbeeld zegt dat je niet kan weten of God bestaat, dat de vraag niet relevant is. In veel gevallen is men niet eens uit principe atheïst of agnost: het gaat dan meer om een ‘praktisch atheïsme’, men leeft alsof God niet bestaat en stelt zich de vraag naar God niet, denk er niet aan. In zoverre men met de vraag naar God in aanraking komt, stuit men nogal eens op een karikatuur van de God die het (katholiek) christendom voorstelt aan de wereld. Maar de echte atheïst heeft zijn standpunt onderbouwt met argumenten. In deze uitzending gaan we een paar van die argumenten onderzoeken op hun juistheid en redelijkheid.

www.radiomaria.be


Het Biologisch Gezin

0 comments

photo_33328_20110308Het woord ‘gezin’ is in onze cultuur geen volstrekt eenduidig begrip. Het gaat om een samenlevingsvorm van volwassenen waar kinderen kunnen opgroeien. Of die volwassenen een man en een vrouw zijn of twee volwassenen van hetzelfde geslacht is een open vraag: alles is denkbaar. Voor sommigen kan het ook om meer volwassenen gaan. Er zijn kinderen, al dan niet om natuurlijke weg verwekt binnen een man-vrouw-relatie van welke aard ook, tot en met de donatie van ei- of zaadcellen, zonder dat de betrokken volwassene deel uit zal maken of zelfs maar bekend zal zijn in het gezin. De samenstelling van het gezin kan in de tijd sterk veranderen door het uit elkaar gaan van de volwassenen, door nieuw-samenstelde gezinnen. Allemaal zaken die sterk kunnen afwijken van het ‘traditionele’ gezin van vroegere tijden, dat samengesteld was uit één man, één vrouw, voor het leven met elkaar verbonden binnen wat met het huwelijk noemde en waar langs natuurlijke weg, door de geslachtsdaad, kinderen geboren konden worden of, bij onvruchtbaarheid, kinderen eventueel geadopteerd werden.

(more…)


De dood en het leven

0 comments

near-deathEen van de meest intrigerende thema’s uit het bestaan van de mens is zonder enige twijfel de dood. De biologie is de studie van het leven maar heeft ook wel degelijk iets te melden over het fenomeen dat daar diametraal tegenover lijkt te staan: het einde van het biologische leven of de dood. De godsdienst is misschien wel hét redmiddel voor de mens die met de zekerheid eens te zullen sterven ter wereld komt. Is de dood een natuurlijk gegeven of heeft het met de zonde te maken, zoals de bijbel zegt. Wat zegt de katholieke traditie daarover? Zijn  wetenschap en geloof op dit punt met elkaar te verzoenen? En wat te denken van die bijna-doodervaringen waar je steeds meer over hoort,  in het licht van wetenschap én het geloof? 

(more…)


« Previous Entries